De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt een waarschuwing op aan de zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW. Deze krijgen ze, omdat ze onvoldoende transparantie hebben geboden bij het inkoopproces naar zorgaanbieders toe. Dat maakt de NZa bekend.

Dat de verzekeraars niet voldeden aan de regels, kwam aan het licht bij handhavingsverzoeken en meldingen. Na onderzoek van de NZa bleek dat de verzekeraars wijzigingen in het zorginkoopproces niet op tijd en niet op de juiste manier kenbaar hebben gemaakt. Dat is in strijdt met artikel 7 van de Zorgverzekeringswet (Regeling transparantie zorginkoopproces zvw).

Transparantie nodig voor goede zorginkoop

Als een zorgverzekeraar te laat zijn inkoopproces openbaar maakt, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de patiënten. Zij weten immers niet met welke zorgverleners de zorgverzekeraar allemaal afspraken heeft.

De NZa laat weten dat ze tot op heden diverse malen hebben gemerkt dat verzekeraars niet transparant genoeg zijn in hun zorginkoopproces. Ze geven aan dat dit hen zorgen baart, gezien “een transparant zorginkoopproces een belangrijke voorwaarde is om te komen tot goede zorginkoop voor consumenten.”

Optreden tegen overtredingen

Omdat al diverse verzekeraars deze regel hebben overtreden, wil de NZa nu een statement maken door bovengenoemde drie zorgverzekeraars openbaar een waarschuwing te geven.

Op die manier hoopt de NZa dat er voor de zorgverzekering 2020 meer (of in ieder geval voldoende, zodat er geen regels worden overtreden) transparantie is bij de zorginkoop. Ze zullen dan ook harder gaan optreden tegen overtreders van deze regeling.

Mocht je zelf denken dat een zorgverzekeraar een overtreding begaat, dan kan je dat zelf melden via het NZa meldpunt.