Zorginstituut Nederland is een zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat alle Nederlandse burgers verzekerd zijn en verzekerd blijven. Op deze manier wordt gewaarborgd dat alle Nederlandse burgers die recht hebben op zorg, deze zorg ook krijgen.

Op deze pagina lees je meer over het Zorginstituut Nederland. Zo krijg je niet alleen wat algemene informatie over dit zelfstandig bestuursorgaan, maar lees je ook wat de taken van het Zorginstituut Nederland zijn. Tot slot delen we op deze pagina ook enkele belangrijke contactgegevens van het Zorginstituut Nederland.

Het Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland wordt ook wel ZIN genoemd. Dit zelfstandig bestuursorgaan moet ervoor zorgen dat iedereen die recht heeft op zorg, de juiste zorg krijgt. Het instituut moet er bijvoorbeeld op toezien dat alle Nederlandse burgers verzekerd zijn en ook verzekerd blijven. Hierbij leeft het Zorginstituut Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) na.

Het Zorginstituut Nederland werkt samen met diverse instanties. Zo heeft het instituut een onafhankelijke positie tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en uiteraard ook patiënten. Bij het instituut werken meer dan 500 mensen. Zorginstituut Nederland wordt geleid door een raad van bestuur.

Ontstaan van het Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland bestaat pas enkele jaren. Tot 1999 sprak men namelijk over de Ziekenfondsraad. De Ziekenfondsraad werd in 1999 opgevolgd door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). In 2014 werd het College voor Zorgverzekeringen weer opgevolgd door het Zorginstituut Nederland.

Het Zorginstituut Nederland is de rechtsopvolger van het College van Zorgverzekeringen. Dit betekent dat het Zorginstituut Nederland sinds 1 april 2014 onder deze naam alle taken van het College van Zorgverzekeringen uitvoert.

Bovendien heeft het Zorginstituut Nederland twee nieuwe taken gekregen. Ten eerste is het Kwaliteitsinstituut binnen het Zorginstituut Nederland verantwoordelijk voor de kwaliteit in de zorg. Ten tweede is de Innovatie Zorgberoepen en -opleidingen in het leven geroepen. Onder de Innovatie Zorgberoepen en -opleidingen adviseert Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontwikkelingen van beroepen en opleidingen in de zorg.

Taken van het Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland heeft enkele belangrijke taken. De belangrijkste taken van Zorginstituut Nederland worden kort beschreven in onderstaande alinea’s.

Advies over de inhoud van het basispakket

Zorginstituut Nederland adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de inhoud van het basispakket. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de kwaliteit van zorg, maar ook naar de toegankelijkheid van zorg en de betaalbaarheid van zorg. Het Zorginstituut Nederland heeft dan ook een belangrijke taak op het gebied van de dekking van de verplichte basisverzekering.

Ook beoordeelt Zorginstituut Nederland de huidige inhoud van het basispakket. Dit doet het instituut door te onderzoeken of de verstrekkingen in het basispakket nog voldoen aan de eerder genoemde criteria. Is een medicijn niet meer betaalbaar of is een behandeling van slechte kwaliteit? Dan kan dit medicijn of deze behandeling op advies van Zorginstituut Nederland uit het basispakket geschrapt worden.

Informatieverstrekking en kwaliteitsverbetering

Als het basispakket vastgesteld is, moet Zorginstituut Nederland aan zorgverzekeraars én verzekerden vertellen welke zorg er tot het basispakket behoort.

Bovendien is Zorginstituut Nederland verantwoordelijk voor kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland moet ervoor zorgen dat de gezondheidszorg in Nederland van hoge kwaliteit is, maar ook dat de gezondheidszorg toegankelijk is voor iedereen en dat er betrouwbare informatie over de kwaliteit van zorg gedeeld wordt.

Voorlichting grensoverschrijdende zorg

In sommige gevallen hebben patiënten recht op grensoverschrijdende zorg. Zorginstituut Nederland moet hier informatie over aanbieden. Door de informatie van Zorginstituut Nederland, weten patiënten die recht hebben op grensoverschrijdende zorg dat zij deze zorg kunnen gebruiken. De informatie over grensoverschrijdende zorg wordt aangeboden door het Nationaal Contactpunt (NCP). Deze instelling is aangewezen door Zorginstituut Nederland.

Risicoverevening

Sommige zorgverzekeraars hebben meer chronisch zieken, gehandicapten of ouderen in hun klantenbestand. Zij hebben hierdoor hogere zorgkosten. Zorginstituut Nederland compenseert zorgverzekeraars die hogere zorgkosten hebben door meer chronisch zieken, gehandicapten of ouderen in hun klantenbestand. Dit wordt ook wel risicoverevening genoemd. Risicoverevening moet voorkomen dat het voor zorgverzekeraars interessant wordt om alleen jonge en gezonde mensen aan te trekken als klant.

Advies innovatie zorgberoepen en -opleidingen

Zorginstituut Nederland heeft een Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen in het leven geroepen. Deze adviescommissie adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ontwikkelingen van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. Denk hierbij aan beroepen en opleidingen in de ziekenhuiszorg, maar ook in de eerstelijnszorg, in de geestelijke gezondheidszorg, in de gehandicaptenzorg en in de jeugdzorg.

Uitvoering Wet langdurige zorg (Wlz)

Zorginstituut Nederland is verantwoordelijk voor het recht- en doelmatig uitvoeren van de Wet langdurige zorg, ook wel Wlz genoemd. Dit doet Zorginstituut Nederland met diverse uitvoerders, waaronder het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Zorginstituut Nederland onderzoekt niet alleen welke consequenties wijzigingen in het beleid kunnen hebben, maar ook welke normen en voorwaarden er voor de uitvoering van de Wlz moeten gelden. Bovendien informeert en faciliteert het Zorginstituut Nederland alle partijen in de keten van de Wlz.

Zorginstituut Nederland en het CAK

Enkele jaren geleden had Zorginstituut Nederland meer taken. Enkele taken van Zorginstituut Nederland zijn echter overgenomen door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Het gaat om de volgende regelingen:

  • De regeling voor wanbetalers.
  • De regeling voor onverzekerden.
  • De regeling voor gemoedsbezwaarden.
  • De regeling voor onverzekerde vreemdelingen.
  • De regeling voor mensen in het buitenland, met een Nederlands inkomen (verdragsrecht).

Het Centraal Administratie Kantoor is verantwoordelijk voor het uitvoeren van regelingen voor bijzondere groepen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een inkomen uit Nederland die in het buitenland woonachtig zijn. Andere bijzondere groepen die onder deze uitvoering van Zorginstituut Nederland vallen, zijn wanbetalers, onverzekerden, mensen die vanwege hun geloofsovertuiging geen zorgverzekering willen afsluiten (gemoedsbezwaarden) en onverzekerde vreemdelingen.

Voorheen was Zorginstituut Nederland verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze regelingen. Nu is dit echter de taak van het Centraal Administratie Kantoor. Hoor jij bij een van bovenstaande bijzondere groepen? Dan kom je niet meer in aanraking met Zorginstituut Nederland, maar met het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Contactgegevens Zorginstituut Nederland

Wil je in contact komen met Zorginstituut Nederland? Dan kun je hier onderstaande contactgegevens voor gebruiken.

Website: https://www.zorginstituutnederland.nl/

Telefoonnummer algemeen: (020) 797 85 55
Telefoonnummer afdeling zorg: (020) 797 82 27

Bezoekadres
Eekholt 4
1112 XH Diemen

Postadres
Postbus 320
1110 AH Diemen

Contactgegevens Centraal Administratie Kantoor

Wil je in contact komen met het Centraal Administratie Kantoor? Dan kun je hier onderstaande contactgegevens voor gebruiken.

Website: https://www.hetcak.nl/

Telefoonnummer regeling wanbetalers, onverzekerden, gemoedsbezwaarden en onverzekerde vreemdelingen: 0800 5028
Telefoonnummer regeling wanbetalers, onverzekerden, gemoedsbezwaarden en onverzekerde vreemdelingen vanuit het buitenland: +31 88 711 5989
Telefoonnummer verdragsrecht: +31 88 711 5551

Algemeen postadres Centraal Administratie Kantoor
Postbus 84030
2508 AA Den Haag

Postadres regeling wanbetalers
Antwoordnummer 91036
2509 VC Den Haag

Postadres regeling onverzekerden
Antwoordnummer 91034
2509 VC Den Haag

Postadres regeling gemoedsbezwaarden
Antwoordnummer 91037
2509 VC Den Haag

Postadres regeling onverzekerde vreemdelingen
Antwoordnummer 91038
2509 VC Den Haag

Postadres verdragsrecht
Antwoordnummer 91041
2509 VC Den Haag

Let op: stuur je een brief naar het Centraal Administratie Kantoor? Stuur dan altijd een aangetekende brief. Je kunt een aangetekende brief sturen naar het postadres van de regeling waar jij onder valt, maar ook naar het algemene postadres van het Centraal Administratie Kantoor.