De Wet langdurige zorg (Wlz) behoort tot een van de opvolgers van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die in 2015 van kracht ging. Naast de Wlz zijn andere wetten de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.

Wat is de Wet langdurige zorg (Wlz)?

De Wlz is er voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dit kan voor de kwetsbare ouderen zijn, maar bijvoorbeeld ook personen met een handicap op een psychische aandoening vallen hieronder. De Wlz regelt wat de patiënt nodig heeft, bijvoorbeeld:

– Behandeling, verpleging, persoonlijke verzorging en begeleiding (en vervoer daarnaartoe).
– Verblijf in een zorginstelling (als thuis wonen niet meer mogelijk is).
– Hulpmiddelen.

Alles wat de patiënt nodig heeft en krijgt, wordt het integraal pakket genoemd.

Kom ik in aanmerking voor de Wlz?

Als je wilt weten of je in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz, dan kan je onderstaande afbeelding van de Rijksoverheid doornemen. Daaronder staat de verdere uitleg beschreven.

rijksoverheid-wlz

Stappenplan aanvragen Wet langdurige zorg

1. Melden bij het CIZ

Als eerste stap zal je je als patiënt aan moeten melden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bij het CIZ zal er een onderzoek plaatsvinden met een beoordeling of de patiënt in aanmerking kan komen voor zorg uit de Wlz. Dit wordt gedaan aan de hand van de situatie en omgeving van de patiënt. Zo wordt er gekeken of er 24 uur per dag toezicht en zorg in de buurt nodig is.

Hier hoort ook een gesprek bij tussen het CIZ en de patiënt en/of begeleider/mantelzorger.

2. Wlz-indicatie van het CIZ

Na aanleiding van het onderzoek en het gesprek kan de patiënt een Wlz-indicatie krijgen.

 • Geen indicatie: Mocht er geen Wlz-indicatie gegeven worden, dan is het mogelijk dat de gewenste zorg afkomstig is uit de over zorg wetten. Voor die wetten zal men in gesprek moeten gaan met de gemeente (voor de Wmo en de Jeugdwet) of de wijkverpleging en zorgverzekeraar (Zvw).
 • Wel indicatie: Met een Wlz-indicatie zal het CIZ een zorgprofiel geven. In dit profiel kan je de zorg vinden waar de patiënt recht op heeft. Deze indicatie kan je daarna doorsturen naar het zorgkantoor waarmee afspraken gemaakt dienen te worden met betrekking tot de zorg die geleverd moet worden.

3. Zorgvormen

Een Wlz-indicatie bestaat ook uit de vorm waarin de vastgestelde zorg geleverd moet worden. Dit kan in feite op twee verschillende manieren:

 • Intramuraal: Zorg wordt geleverd in een zorginstelling
 • Extramuraal: Zorg wordt thuis geleverd, mits dit mogelijk is én de kosten niet hoger uitvallen dan bij intramuraal.

4. Zorgvergoedingen

Langdurige zorg wordt voor patiënten met een Wlz-indicatie vergoedt. Als de patiënt 18 jaar of ouder is, dan geldt hier wel een eigen bijdrage voor. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) is verantwoordelijk voor de berekening en dus de hoogte van deze eigen bijdrage. De eerste zes maanden na de Wlz-indicatie, hoeft de patiënt een lager eigen bijdrage te betalen. Onderstaand de uitersten van deze bijdragen (2017):

 • Lage eigen bijdrage Wlz (2019): minimaal € 164,20 en maximaal € 861,80 per maand.
 • Hoge eigen bijdrage Wlz (2019): maximaal € 2.364,80 per maand.

In de eerste zes maanden val je dus in de categorie voor lage eigen bijdrage. Maar waar val je na die zes maanden in? Dat wordt bepaald aan de hand van je persoonlijke situatie. In de volgende gevallen blijf je na de eerste zes maanden nog in de categorie lage eigen bijdrage Wlz:

 • Het vorige verblijf in een zorginstelling was meer dan zes maanden terug. In dit geval betaal je weer de eerste zes maanden het lage eigen bijdrage.
 • Zelf woonachtig in een zorginstelling, maar je partner woont nog thuis.
 • Je maakt kosten voor de opvoeding van een kind, en kinderbijslag ontvangt.
 • Jezelf of je partner een volledig pakket thuis (vpt), modulait pakket thuis (mpt) of persoonsgebonden budget (pgb) heeft.
 • De indicatie is voor terminale zorg of vier tot zes dagen per week.

In de overige gevallen zal je in de hoge eigen bijdrage categorie belanden. Wil je de eigen bijdrage berekenen? Daarvoor heeft het CAK een handige rekenhulp.

Blijf ik thuis wonen, of naar een zorginstelling?

De patiënt heeft met een Wlz-indicatie de keuze om thuis te blijven wonen of om naar een zorginstelling te verhuizen. Als de patiënt ervoor kiest om thuis te blijven (en dit positief beoordeeld wordt door het zorgkantoor), dan kan hij/zij aanspraak maken op drie verschillende zorg pakketten:

 • Volledig pakket thuis (vpt)
 • Modulair pakket thuis (mpt)
 • Persoonsgebonden budget (pgb)

Waar een combinatie tussen het pgb en mpt ook tot de mogelijkheid hoort.

Vpt

Met een volledig pakket thuis (vpt) wordt alle zorg afgenomen bij 1 aanbieder. Onder deze zorg valt:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging.
 • Begeleiding.
 • Geneeskundige/Paramedische zorg voor ziekte/aandoening (excl. algemene zorg, die via de zorgverzekering geregeld dient te worden).
 • Vervoer richting behandeling en begeleiding.
 • Schoonmaken woning.
 • Logeeropvang.
 • Schaffen eten en drinken.

Mbt

Met een modulair pakket thuis (mpt) is het mogelijk om verschillende zorgaanbieders te kiezen. Daarnaast kan je zelf zorg inkopen met het pgb. Onder de zorg uit het Mpt behoort:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging.
 • Begeleiding.
 • Geneeskundige/Paramedische zorg voor ziekte/aandoening (excl. algemene zorg, die via de zorgverzekering geregeld dient te worden).
 • Vervoer richting behandeling en begeleiding.
 • Logeeropvang.

Pgb

Met het persoonsgebonden budget (pgb) kan de patiënt zelf zorg inkopen bij verschillende aanbieders. Dit budget is in beheer van de Sociale Verzekeringsbank. Onder de zorg uit het pgb valt:

 • Persoonlijke verzorging en verpleging.
 • Begeleiding.
 • Schoonmaken woning.
 • Logeeropvang.

Overgangsregeling

De Wet langdurige zorg (Wlz) is in 2015 van kracht gegaan, maar voor die tijd konden mensen ook al een indicatie van het CIZ ontvangen hebben. In dat geval ontvingen zij al voor 2015 zorg uit de AWBZ.