In Nederland kennen we diverse volksverzekeringen en -voorzieningen. Deze worden door de Sociale Verzekeringsbank of SVB beheerd en uitgevoerd, in opdracht van diverse overheidsinstanties. Denk hierbij aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar ook aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Op deze pagina lees je meer over de Sociale Verzekeringsbank.

De Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank werd in 1956 opgericht. Voorheen had de Rijksverzekeringsbank de taken van de Sociale Verzekeringsbank. Met de oprichting van de Sociale Verzekeringsbank werd de Rijksverzekeringsbank opgeheven en nam de SVB de taken over.

De Sociale Verzekeringsbank is onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van sociale verzekeringen. Ook voert de SVB persoonsgebonden regelingen voor diverse doelgroepen uit, waaronder ouderen en werklozen. Dit doet Sociale Verzekeringsbank in opdracht van de Nederlandse overheid.

De Sociale Verzekeringsbank heeft meerdere kantoren in het land. Het hoofdkantoor van de SVB staat in Amstelveen. Verder heeft de Sociale Verzekeringsbank kantoren in Rotterdam, Leiden, Utrecht, Breda, Nijmegen, Groningen, Deventer, Roermond en Zaanstad.

Taken van de SVB

De Sociale Verzekeringsbank heeft diverse belangrijke taken. Ten eerste is de SVB verantwoordelijk voor het beheren en uitvoeren van de diverse sociale verzekeringen in ons land. Daarnaast houdt de Sociale Verzekeringsbank zich bezig met het beheren en uitvoeren van persoonsgebonden regelingen voor ouderen, nabestaanden, gepensioneerden, zieken, remigranten en werklozen. Ook ouders met (gehandicapte) kinderen kunnen een persoonsgebonden regeling krijgen. Deze regeling wordt ook door de Sociale Verzekeringsbank uitgevoerd.

De Sociale Verzekeringsbank is onder andere verantwoordelijk voor het beoordelen van de aanvragen voor uitkeringen. Ook zorgt de SVB ervoor dat iedereen die een uitkering heeft aangevraagd en recht heeft op deze financiële tegemoetkoming, de uitkering op tijd krijgt. Tot slot heeft de Sociale Verzekeringsbank ook veel informatie aan de Nederlandse burger. Denk hierbij aan informatie over sociale regelingen.

Stel, je wil kinderbijslag aanvragen. In dit geval kom je vanzelf in aanraking met de Sociale Verzekeringsbank. De SVB controleert namelijk of je recht hebt op kinderbijslag en zo ja, hoeveel kinderbijslag je dan mag ontvangen. Vervolgens zorgt de Sociale Verzekeringsbank ervoor dat je het juiste bedrag aan kinderbijslag op tijd op je rekening krijgt.

Wetten en regelingen

De Sociale Verzekeringsbank voert diverse belangrijke wetten en regelingen uit. Deze wetten en regelingen worden hieronder kort beschreven. Om de vele wetten en regelingen die de Sociale Verzekeringsbank uitvoert overzichtelijk te houden, hebben we deze op basis van ministerie of overheidsinstantie ingedeeld.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het stimuleren van de werkgelegenheid, het stimuleren van arbeidsrelaties en het bieden van sociale zekerheid. In opdracht van dit ministerie voert de Sociale Verzekeringsbank diverse wetten en regelingen uit.

Het gaat om de volgende zaken:

 • De Algemene Kinderbijslagwet (AKW).
 • De Algemene Ouderdomswet (AOW).
 • De Inkomensondersteuning voor de AOW.
 • De Aanvullende Inkomensvoorziening voor ouderen (AIO).
 • De Algemene Nabestaandenwet (Anw).
 • De Overbruggingsregeling (OBR).
 • De Regeling Bijstand Buitenland.
 • De Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers en mesothelioom (TAS).
 • De Remigratiewet (REM).
 • De Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG).
 • De Wet op het kindgebonden budget (WKB).

Zoals je ziet, voert de Sociale Verzekeringsbank veel wetten en regelingen uit voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is onder andere verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, huisartsen, geneesmiddelen en ziektekosten. Het ministerie zorgt voor een preventiebeleid, maar ook voor preventieve gezondheidszorg, voedselveiligheid, ouderenzorg, verslaafdenzorg, etc.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt de Sociale Verzekeringsbank zich bezig met de volgende wetten en regelingen:

Ook voert de Sociale Verzekeringsbank onderzoek uit met betrekking tot de verzekering Wlz. De SVB stelt vast of iemand verzekerd is voor de Wlz en daarom ook een zorgverzekering af moet sluiten.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

In opdracht van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voert de Sociale Verzekeringsbank werkzaamheden uit als verbindingskantoor voor Belgische- en Duitse zaken. Het gaat om zaken op het gebied van sociale verzekeringen. Ook voert de Sociale Verzekeringsbank werkzaamheden uit door sociaal attachés in diverse landen, waaronder Turkije, Spanje en Marokko.

Het Zorginstituut Nederland

Tot slot voert de Sociale Verzekeringsbank taken uit voor het Zorginstituut Nederland. Deze taken hebben betrekking op de vrijwillige verzekering. Met deze verzekering zijn personen die buiten Nederland wonen en/of werken wel verzekerd voor de Anw (Algemene Nabestaandenwet) en de AOW (Algemene Ouderdomswet).

Contact met SVB

Wil je contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank? Dan kun je de SVB het beste telefonisch benaderen. De Sociale Verzekeringsbank is van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar.

Zoals al eerder vermeld, heeft de Sociale Verzekeringsbank meerdere kantoren in ons land. Je kunt het beste telefonisch contact opnemen met het kantoor dat het dichtst bij jouw woonplaats gevestigd is. Welk kantoor dit is, zie je op de website van de SVB. Ga naar de contactpagina, vul je postcode in en je ziet direct welk SVB kantoor het dichtst bij jou in de buurt is. Ook krijg je de diverse telefoonnummers van dit kantoor te zien. Zoek het telefoonnummer dat jij nodig hebt en je kunt direct telefonisch contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.

Bel je vanuit het buitenland? Dan haal je de eerste ‘0’ van het telefoonnummer weg en zet je de cijfers ‘0031’ voor het telefoonnummer dat je wil bellen. Nu krijg je het juiste kantoor van de Sociale Verzekeringsbank aan de telefoon.

Burgerservicenummer

Goed om te weten: in een telefoongesprek met de Sociale Verzekeringsbank moet je altijd je Burgerservicenummer (BSN) opgeven. Het is handig om dit nummer alvast bij de hand te hebben, zodat je het niet hoeft op te zoeken als een medewerker van de Sociale Verzekeringsbank naar jouw Burgerservicenummer vraagt.